Algemeen

Haarlemse clubs ontvangen brief Gemeente inzake kunstgras

Alle Haarlemse voetbalverenigingen hebben een schrijven ontvangen van Wethouder Merijn Snoek. De Gemeente Haarlem informeert de clubs over het gebruik van de zwarte rubberkorrels naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma Zembla.

Tijdens de uitzending werd bekendgemaakt dat de zwarte korrels mogelijk kankerverwekkend zijn. Het rubbergranulaat wordt gemaakt van gemalen autobanden. Omdat de clubs veel vragen ontvangen van ongeruste leden heeft de Wethouder van Jeugd, Onderwijs en Sport de brief naar de clubs verzonden.


Geachte bestuursleden.

Het televisieprogramma Zembla heeft gisteravond aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat. Een bepaalde stofin de korrels wordt ter discussie gesteld door een aantal deskundigen. Deze is volgens hen kankerverwekkend. Ik kan me voorstellen dat het programma bij u of uw leden vragen en ongerustheid oproept. Ik hecht er daarom aan u te informeren over het gebruik van rubbergranulaat in Haarlem.

In Haarlem wordt rubbergranulaat gestrooid op kunstgrasvelden bij vereniging en trapveldjes in woonwijken. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon natuurgrasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.

Het materiaal
Rubbergranulaat is fijn gemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze wijze worden herbruikt worden. De stofwaar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in veel dingen die we elke dag gebruiken, bijvoorbeeld in elastiekjes. De RIVM heeft de
stofrecent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Onderzoek
Door de Europese commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst is nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Op verzoek van het ministerie is in 2008 door het RIVM onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit dit onderzoek blijkt dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden.

De situatie in Haarlem
In Haarlem gebruiken we rubbergranulaat dat moet voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder meer over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen. Op basis van het RIVM-advies én de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd, is in Haarlem voor het gebruik van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland gebruikt.

Vervolg
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat nu door de Europese Commissie is geïnitieerd, bepalen we welke consequenties dit heeft voor het gebruik van rubbergranulaat op onze kunstgrasvelden. Wij wachten met spanning de resultaten van dit onderzoek af. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met sport@haarlem.nl. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de VSG: http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/

Met vriendelijke groet

Merijn Snoek